Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
Strona główna >>> Dokumenty

 

ZASADY  PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA  DZIECI

Z  PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR 1

 

im. KUBUSIA  PUCHATKA  W  MIELCU

 

1. Dzieci  przyprowadzane  są  do  przedszkola  od  godziny 630, a  odbierane  do  godziny  1700

 

- rodzice  rozbierają  dzieci  w  szatni  i  wprowadzają  dziecko  na  salę  zabaw,  gdzie  znajduje  się  nauczyciel.

 

2.Odbiór  dzieci  z  przedszkola  odbywa  się  przez  rodziców lub  inne  osoby  dorosłe  upoważnione  do  tego  pisemnie.

 

3. Dziecka   chorego  lub  podejrzanego   o  chorobę nie  należy  przyprowadzać   do  przedszkola. Dzieci  np.  zakatarzone  ,

przeziębione,  kaszlące  nie  mogą  przebywać  w  grupie  z  dziećmi  zdrowymi.

 

4. Rodzice  mają  obowiązek  zgłaszania  wszelkich  poważnych  dolegliwości dziecka  i  udzielania  wyczerpujących  informacji   na  ten  temat.

 

5.Na  telefoniczną  prośbę   rodzica ,  czy  innej  osoby  dziecko  nie  może  być  wydane.

 

6. Przedszkole  może  odmówić  wydania  dziecka  w  przypadku, gdy  stan  osoby  zamierzającej  odebrać  dziecko (  np.  upojenie

alkoholowe ,  agresywne  zachowanie)  będzie  wskazywał, że  nie  jest  ona  w  stanie  zapewnić  dziecku  bezpieczeństwa.

 

Personel  przedszkola  ma  obowiązek  zatrzymać  dziecko w  przedszkolu  do  czasu  wyjaśnienia. W  tym  przypadku  należy  wezwać

drugiego  rodzica, opiekuna  prawnego  dziecka lub  upoważnioną  osobę. Jeżeli  jest  to  niemożliwe  personel  przedszkola  ma  prawo

wezwać   Policję.

 

7. Życzenie  rodziców  dotyczące  nie  odbierania  dziecka  przez  jednego z  rodziców   musi  być  poświadczone  przez  orzeczenie

sądowe.

 

 

8. Rodzice  lub  upoważnione  osoby  odbierają  dziecko osobiście  od  nauczycielki  z  sali  zabaw.

 

9. W  miesiącach  gdy  dzieci  przebywają  w  ogrodzie  przedszkolnym, nauczyciel wymaga  od  rodzica i dziecka,  aby  fakt  odebrania  był  zaakcentowany  przez  wyraźne  pożegnanie  się  z  nauczycielką    mającą  je  pod  opieką.