Witamy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
Strona główna >>> Dokumenty

Regulamin Przedszkola Miejskiego nr 1

im. Kubusia Puchatka

 

Zgodnie z założeniami wychowania, przedszkole ma być miejscem, gdzie dziecko samo w sobie jest nadrzędną wartością, gdzie szanuje się jego prawa jako istoty ludzkiej, która musi być prowadzona przez dorosłych, ale którą nie wolno manipulować, czy wykorzystywać do własnych celów, miejscem, gdzie może się swobodnie rozwijać, poznawać świat i osiągnąć sukcesy na miarę swoich możliwości.
Placówka wychowania przedszkolnego pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dzieci.
Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji przedszkolnej, dlatego zobowiązani są do przestrzegania niżej wymienionych zasad:
1.    Przedszkole czynne jest cały rok, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-17:00.
Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący.
2.    Ze względów organizacyjnych dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:20.
3.    Rodzice ze względu na bezpieczeństwo dzieci wprowadzają je do budynku przedszkola, przekazując bezpośrednio nauczycielce (woźnej). Za dzieci pozostawione przed przedszkolem placówka nie bierze odpowiedzialności.
4.    Dzieci odbierane są przez rodziców, opiekunów lub osoby pełnoletnie, upoważnione do ich odebrania. Pisemne upoważnienie do odbioru dzieci składane jest u wychowawcy.
5.    Śniadanie w przedszkolu jest o godz. 8:30. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania spóźnienia dziecka.
6.    Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe.
7.    W przypadku stwierdzenia choroby u dziecka, nauczycielka powiadamia rodziców.
8.    Każdą nieobecność dziecka z powodu choroby, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania dziecka-szczególnie w przypadku choroby zakaźnej lub zatrucia pokarmowego.
9.    Po przebytej chorobie należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodzica stwierdzające stan zdrowia dziecka.
10.    Ze względu na dobro dziecka, rodzice i nauczyciele, zobowiązani są współdziałać ze sobą, w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
11.    Odpłatność i żywienie dziecka w przedszkolu, należy uiszczać w dniach podanych do wiadomości rodziców.
12.    Regulamin opracowano na podstawie obowiązującego Statutu Przedszkola, który jest do wglądu u Dyrektora placówki oraz na stronie internetowej przedszkola.